Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
m o t x r o b e b i . . .
monastris ezoSi gamefebul myudroebas xangamoSvebiT xeebis Sriali Tu arRvevda. qalaqis gamayruebeli xmaurisgan daRlili am pirvelyofili simSvidiT vtkbebodi, rodesac ezoSi gamosuli beri davinaxe. mxolod erTxel Semomxeda Savi, saocrad nacnobi TvalebiT.
ubralo gamoxedvam mosveneba damakargvina, monasterSi veRar gavCerdi da wamovedi, mogonebebi ameSala, gamaxsenda yvelaferi is, rasac,vcdilobdi, rom dameviwyebina, rac ase mtanjavda, xandaxan tkivili gulSi aRar eteoda, megona guli amdens ver gauZlebda da gaskdeboda, magram ara…
yvelaferi maxsendeboda da iseve ganvicdidi, rogorc wlebis winaT.
nuTu es iara arasodes moSuSdeba, ra gaayuCebs am tkivils…
mogonebebma Cems Tvalwin gaacocxles Cemi sayvareli adamianebi, Cemi ubnis cxovrebis ganumeorebeli epizodebi. isini yvelani warsulSi darCnen - Tiko, giga, levani…
sxvebic iyvnen,magram eseni gamorCeulad miyvardnen, Tavadac gamorCeulebi iyvnen da imitom, maT sxva siyvaruli SeeZloT, Cem Tvalwin daimsxvra maTi ocnebebi, siyvaruli…
                …

oTaxSi yavis surneli datrialda, nuci, rogorc yovelTvis, enas ar aCerebda:
- ara, laSas rom is maxinji Seuyvardes, gavgijdebi. Cvens gverdze imas saerTod rogor amCnevs?!
- kargi ra nuc, Seuyvardes mere ,Sen ras giSlis, - iRimeboda Tiko
- ase mSvidad rogor laparakob, Tiko, nu gamagije, laSa Cveni ubnis yvelaze lamazi biWia da Sen ginda im maxinjs davuTmo?!
Aara,nucisTan kamaTs azri ar qonda,is yovelTvis marTali iyo. dDa misi qaqani saRamomde grZeldeboda.
saRamos biWebic amovidnen, me marto gigas da Cem Zmas velodebodi,gigas ki laSa amoyva da levani. levanis naxva marTla gamixarda, mas Semdeg ar menaxa, rac sxva ubanSi gadavidnen sacxovreblad, Tikom ki saerTod ver gaixsena levani, verc levanim gaixsena Tiko da saerTod ratomRac   Tavidanve eridebodnen erTmaneTs. nuci Wkuaze ar iyo, mTeli saRamo marto laSas elaparakeboda da arc Cven gvaclida laparaks, Cven Cumad vicinodiT, Tiko ki mowyenili iyo, beRurasaviT mobuzuli fanjaraSi iyureboda, TiTqos misTvis ar varsebobdiT, yuradRebas ar gavqcevda. male wavida da rogorc yovelTvis gigam gaacila. giga ubnis gogoebs debs gveZaxda, magram Tiko gamorCeulad uyvarda da amas yvela vamCnevdiT, magram ar gvwyinda.
Tikos gamo mec Cavfiqrdi, SevamCnie, rom es ubralo mowyena ar iyo.
meore dRes dilidan velodebodi mis zars, magram ar gavaxsendi, usiamovno grZnoba dameufla, es mis saqciels ar gavda, dRe ar gavidoda,an   ar daereka, an ar mosuliyo CemTan, dRes ki saerTod daikarga. isev me davureke, magram saxlSi ar aRmoCnda.
gulis siRrmeSi mewyina, sad wavida uCemod, Seyvarebuli arcerTs ar gvyavda da uerTmaneTod fexs ar vadgamdiT. xasiaTi gamifuWda. saRamos rogorc iqna gamoCnda, mTeli dRe uazrod davdiodio, SemomCivla, mapatie, uSenod rom wavedi, marto mindoda yofnao. ra uceb Seicvala, sadRac gamqraliyo misi Cveuli simSvide, adgils ver poulobda, Tvalebi naRvliani qonda. yvelaze metad is mtkenda guls, rom mizezs ar mimxelda. cxovrebaSi pirvelad ar meubneboda, ra awuxebda. ezodan biWebma dagviZaxes, CavediT.
Dda rogorc yovelTvis, gigam Tiko gaacila.
diliT Tiko da sofo damadgnen Tavze, Tikom saxlSi marto veRar gavCerdio,sofo ki gzaSi Sexvedria. yava movaduRe, magram raRac ver iyo yvelaferi Zveleburad, Tiko isev uxasiaTod iyo, misi ganwyoba mec gadmomedo, sofo ki daiRala laparakiT, gagvibrazda da meoTxe Wiqa yava moiduRa.male biWebic movidnen, mTvralebi.
- sad moaswariT degeneratebo, - cofebs yrida sofo.
karebSi levani Semovida, Cem Zmas moaTrevda. biWebma iyayanes da yvela dasaZineblad wavida. pirdapir xaliCaze daeyarnen. levani Cumad ijda, Cven velaparakebodiT, is ki uxvad gvasaCuqrebda Tavisi momxiblavi RimiliT da xmas ar iRebda.
Tikos gavxede da davinaxe, rom levanis uyurebda. TvalebSi ki imdeni siTbo qonda…
ara,amas sxva ver dainaxavda, me ki vxedavdi, mere sevdiT daumZimda Tvalebi da kvlav fanjaraSi gaixeda.
A ara, ar mjeroda, rom Tiko Seyvarebuli iyo. sxva risi maniSnebeli SeiZleba yofiliyo is ucnauri mzera, ase Tikos aravisTvis Seuxedavs, arc gigasTvis, arc CemTvis da saerTod arcerTi megobarisTvis. biWebma gaiRviZes da maleve daviSaleT.
me mosveneba davkarge, Tikos ambavi mafiqrebda, ramodenime dRe ar Semxmianebia. Ddavureke da sadRac waviyvane, ar maxsovs, sad. Cumad momyveboda, dafiqrebuli. gza gadavWeri da damuxruWebis sazizRari xma gavige, mivixede da Tikos dabneul mzeras wavawydi, rodis CamomrCa, verc mivxvdi, manqanis mZRolma gabrazebis niSnad signalebiT gagvayrua. is ki dabneuli adgilidan ar iZvroda da mis fexebTan gaCerebul manqanas mgoni saerTod ver   xedavda. Tikos xeli movkide da gadmovaTrie Sua gzidan, ver mimxvdariyo, ra moxda. mis mzeras Tvali gavayole da Cvenken momavali levani davinaxe. Tvadaxrili modioda da rom ar dameZaxa, gverdze Cagvivlida, dabneulma gagviRima:
- aq ras akeTebT? – ikiTxa uazrod
- ra suleluri kiTxvaa ,le, ara uSavs, Seyvarebul adamians epatieba, - ufro suleluri pasuxi davubrune me.
sawyali biWi ufro daibna, ucbad dagvemSvidoba da wavida. Tikos saxlamde xma ar amouRia, me ki boRma memateboda, veRar moviTmine da pirdapir vuTxari:
- ar ginda, miTxra, Seyvarebuli rom xar? ra xdeba, Tin, me da Sen xom debiviT var, yovelTvis yvelafers vuyvebodiT erTmaneTs,ar ginda rame miTxra? – mivayare sul mouTqmelad.
Tiko momibrunda, saxeze gamoucnobi Rimili dasTamaSebda, siTboTi savse Tvalebi momanaTa da miTxra:
- ra lamazi yofila siyvaruli, - xeli damiqnia da marto damtova.
- mets arafers metyvi? – mivaZaxe me, magram upasuxod damtova.
Dra damaviwyebs im sibrazes, rasac Tikos mimarT vgrZnobdi, saerTod aRaravis exmianeboda, sul martoobas eZebda.   me kidev ver veguebodi mis gareSe yofnas da arc mindoda megobari Semewuxebina. saxlSi veRar vCerdebodi da sul gareT viyavi xan nucisTan,xan sofosTan erTad da xan marto. yvelas ukvirda Cemi danaxva Tikos gareSe. yoveldRe masze mekiTxebodnen biWebi, me ki ar vicodi, ra mepasuxa.
erTxel Cemi da Tinis sayvareli xis qveS vijeqi da vixsenebdi Cveni bavSvobis ulamazes   dReebs. moulodnelad levani momijda gverdze.
- rogor xar? – mkiTxa ise, rom arc Semouxedavs, - marto ratom xar?
- ukve aRar var.
- sevdiani ratom xar? – mkiTxa da sul erTi wamiT Semomxeda…
- Tikos ambavs ganvicdi, - ar vici saerTod ratom daviwye masTan amaze saubari, albaT imitom, rom mas vabralebdi Tikos Secvlasa da dasevdianebas.
- Dda ra Wirs? – ikiTxa ise, rogorc viRac ucxos ambavs ikiTxaven xolme. ara, Seyvarebuli mamakacebi ase ar iqcevian, uecrad gavbrazdi Tikoze, es idioti ram Seayvara –meTqi, Tanac calmxrivad da uimedod.
- Aaraferi, ubralod Seyvarebulia viRac degeneratze, - cremlebi maxrCobda, sibrazisgan mgoni gavmwvandi kidec.
man Semomxeda da gulRiad gamicina. Aar vicodi meTqvaA Tu ara, rom es degenerati Tavad brZandeboda.
- ar gainteresebs, vin uyvars? – erTi suli mqonda mTeli boRma masze amomenTxia.
- ratom unda mainteresebdes? Tanac ara mgonia Seni daqalis saidumlo gamimxilo. – saxe Seecvala da wasasvlelad wamodga.
- Tiko CemTvis bevrad metia, vidre ubralod daqali,   Tumca amas ra mniSvneloba aqvs…
Aara, ar SemeZlo, Tikos verasodes rom ver gaebeda misTvis siyvarulis gamxela, me mainc ar mqonda ufleba misi saTqmeli meTqva, magram is mgoni isedac, uTqmelad xvdeboda yvelafers. ubralod ar imCnevda. netav ra xdeboda mis sulSi,
damemSvidoba, me ki Zala ar meyo, dauRvreli cremlebis zRvaSi vixrCobodi.
mobrunda, didxans miyurebda, mere movida da niavisgan wamoSlili Tma gamiswora.
- Zalian lamazi xar, mapatie Tu uneblieT guli gatkine, - sevdianad gamiRima da wavida.
dReebi uazrod gadioda, dasveneba satanjvelad meqca, erTxel isev im xis qveS vijeqi da Tikos velodebodi, megona movaxerxe misi gareT gamoyvana, Sempirda movalo. Cem gverdze viRac daeSva, levani iyo. uxalisod momesalma da pirdapir saqmeze gadavida:
- Teo SegiZlia Tikos uTxra, rom misi naxva minda?
- ki, rogor ara,rasTan dakavSirebiT? – ar SevimCnie mRelvareba.
- uTxari, dRes saRamos Tavis saxlTan davelodebi 7 saaTisTvis.
wavida. me mouTmenlad velodebodi Tikos, magram tyuilad, is arsad Canda, wyenas veRar vmalavdi, cremlebi momdioda, guli gamalebiT micemda. Aavdeqi, mivdiodi da ar vicodi sad. bolos Tikos saxlis karTan aRmovCndi da mxolod maSin movege gons, roca kari ninom, Tikos gamzrdelma bebiam , gamiRo. SemamCnia mRelvareba da daiwyo:
- ra gWirT Svilo, ra xdeba, gamagebineT, bavSvs veRar vcnob, axla kidev, SenTan modioda da cudad gamixda. oTaxSia, Svilo, Seni naxva gauxardeba.
oTaxamde Zlivs mivedi, sadRac SigniT saSineli tkivili vigrZeni,
Tiko loginze gauxdelad iwva da ar inZreoda, Tvalebi gaxelili qonda, TiTqos amqveynad ar iyo, kari mivxure da xmaze Semobrunda, gamiRima, Cemsken wamovida da Camexuta.
- SenTan rom aRar movdiodi, ar gegonos, damaviwydi, Zalian momenatre, ras Svrebi, xom kargad xar?
me yvela wyena damaviwyda, arc sayveduri miTqvams da saerTod sityva ar damiZravs, TvalebSi vuyurebDiT erTmaneTs da usityvod gvesmoda erTmaneTis saTqmeli.
- Tik, levanis Seni naxva unda, dRes saRamos 7ze saxlTan dagelodeba. gawamebuli da daRlili adamianis saxe qonda,
- Tik ras apireb?
Aaraferi mipasuxa.
- ratom arideb masze laparaks Tavs, ratom arafers meubnebi?
- ra ginda rom vTqva, ginda Cems grZnobebze mogiyve? me Tavad ar vici, ra memarTeba, sul davkarge realobis SegrZneba. rac aqamde arsebobda da risic mwamda, yvelaferi gaqra, samyaro Seicvala da me ar vici, ra gzas davadge.
Aamis meti araferi uTqvams, ar vicodi riT davxmarebodi da saerTod Wirdeboda Tu ara daxmareba. ase Cumad viyaviT ar vici ramdeni xani, is fanjarasTan ijda, uceb SekrTa, mec mivedi da gareT gadavixede, ezoSi Wadris ZirSi, skamze levani ijda. Tikom sevdiani TvalebiT Semomxeda da gareT gavida. me oTaxSi velodebodi, Cveni bavSvobis suraTebs vaTvalierebdi, ra udardelebi viyaviT,
verc SevamCnie dro rogor gavida, kari gaiRo da Tiko Semovida.
- Tin ra moxda, ra giTxra? – mivayare sulmouTqmelad.
- miTxra, rom sxva uyvars. ar vici, rogor mixvda, rom miyvars, me xom aravisTvis miTqvams, nuTu ase movabezre Tavi Cemi siyvaruliT.
Amis Semdeg xma aRar amouRia, arc tiroda, arc beds SeCioda. misTvis es uimedo siyvarulic ki bedis saCuqari iyo,
Aamis atana aRar SemeZlo.
- Tin,ratom ar ibrZvi Seni siyvarulisTvis, Seni bednierebisTvis, ratom unda dauTmo levani sxvas, ara mgonia, is Senze metad vinmes uyvardes.
- Tu saWiro gaxdeba me vibrZoleb, oRond mxolod misi bednierebisTvis. mis bednierebas xels ver SevuSli, ar SemiZlia, me xom is miyvars, ki ar mZuls.
- suleli xar, gesmis? – vuyvire gamwarebulma da wamovedi, im wuTSi mZulda aseTi morCilebisTvis. levanic mZulda da TviT siyvarulic mZulda. verafers vxedavdi, araferi mesmoda. bolos viRacam mTeli ZaliT Sematriala Tavisken. levani iyo, gafiTrebuli da erTianad galumpuli. Turme wvimda da me arc migrZvnia. gamixarda, rom Cems cremlebs ver dainaxavda.
- ra moxda, ramdeni xania geZaxi, Tikos xom ar mouvida rame? – momayara sulmouTqmelad.
- ra unda mosvloda, ggonia, Sen gamo vinme Tavs moiklavs? Tikos ar uyvarxar,saidan moitane, albaT me Segiyvane SecdomaSi, mec ase megona, ra sisulelea, Tikos giga uyvars, gesmis? magrad dagcina.
- gasagebia…   miT ukeTesi…   gigasTan bednieri iqneba… magram megona gigas Tiko dasaviT uyvarda…. raRa mniSvneloba aqvs…   giga gaufrTxildeba… me xval mivdivar da yvelas uTxari, mindoda biWebTan damSvidobeba, magram ar minda Cemi wasvlis mizezi gaigos vinmem. yvelani miyvarxarT. Tavs gaufrTxildiT.
im Rames ar meZina, Tikos saxe medga Tvalwin, ver vwvdebodi mis grZnobas, ar SemeZlo misi gageba, ver gamego, rogor SeiZleba adamiani giyvardes da mis gareSe gaZlo, rogor unda aitano misi sxvasTan yofna.
Cveni cxovreba Seicvala, biWebic Seicvalnen, raRacas gvimalavdnen, erTxel samzareuloSi isxdnen, raRacas CurCulebdnen, mRelvareba etyobodaT. me sulels Wkua ar meyo, Cumad damegdo yuri, pirdapir SevaWeri da Cem Zmas gverdze davudeqi. uceb gaCumdnen da mere laparaki sxva Temaze gadaitanes, ayayanden, cdilobdnen exumraT da cxovrebaSi pirvelad ar gamosdiodaT,
erTxel Tiko movida CemTan, Tvalebs ar vujerebdi, bednierebisgan davfrinavdi, megona yvelaferi Zveleburad iqneboda da aRarasdos Seicvleboda, megona Tikomac daiviwya levani. erTxans Cumad ijda magidasTan, mere ki Cumad daiwyo laparaki:
- Teo, sayvarelo, ar mjera, rom cocxali var, an ra azri aqvs Cems sicocxles, ar vici ra vqna, gTxov mirCie rame.-   didxans uWirda laparakis gagrZeleba, bolos ki is saSineli ambavic gavige, romelic dasawyisi iyo Cemi da Cemi sayvareli adamianebis ubedurebisa.
- Teo levani germaniaSia, samkurnalod…
laparaki uWirda, cremlebi modioda da naRvliani TvalebiT Svelas mTxovda.
- levans kibo Wirs da Zalian bevri Tanxa unda operacias, levanis ojaxs amdeni fuli ar aqvs, Tan SeiZleba operacia uSedego aRmoCndes…
nuTu   SeiZleba … saTqmels veRar amTavrebda.
- Tiko nu sulelob, saidan moitane? -   sakuTari naTqvamis ar mjeroda, realoba saSineli iyo.
- levanis deda Sexvedria bebias da uTxra, TviTon fulis saSovnelad Camovida germaniidan. bebiam itira guSin, me ki tirilic ar SemeZlo…
ara, ar davuSveb… ar mokvdeba… Zalian cudad yofila, dro cotaa…
frazebs uazrod imeorebda, Tvals ar maSorebda, Svelas mTxovda…
oTaxidan gavedi da dedas davuZaxe, dedam akankalebuli xeliT damamSvidebeli gaukeTa Tikos da Cem oTaxSi davawvineT. saRamomde vijeqi da saxeze davcqerodi. mere mec gverdiT mivuweqi da ar vici rodis CameZina, Tvali rom gavaxile, Tikos davuwye Zebna, wasuliyo.
SuadRes movida, gafiTrebuli, mTxova, levanis saxli sad aris miTxario, wamogyvebi – meTqi da uari miTxra, mTxova, marto minda mivideo. Sempirda, xval gamogivlio. aAr mwyenia, SeveCvie, rom axla xSirad zedmeti viyavi misTvis, marto undoda yofna Tavis fiqrebTan erTad. velodebodi da ar movida, arc es mwyenia. Tavad gavedi masTan. kari ninom gamiRo, ucnauri saxe qonda, SeSfoTebuli da gawamebuli. Tiko isev loginze iwva, momibodiSa,
egoisturad viqcevi, yvela gagtanjeT, bebiasac sanerviulo gavuCineo:
- Teo, nuRar inerviuleb Cem gamo, naxe bednieri var – mTeli guliT gamiRima, gulSi Camikra.
- Aaxla vici, rom mis sicocxles safrTxe aRar emuqreba, gamojanmrTeldeba, gesmis?! dDedamisi ukve gafrinda germaniaSi. ukve dareka da uTxra, rom operacia gaukeTon, rogor minda, axla masTan viyo, magram mTavaria, is iyos kargad…
- ki, magram sad iSoves ase uceb amxela Tanxa, an Sen ra saqme gqonda dedamisTan?
Cemma sityvebma saocrad imoqmedes masze, isev danaRvlianda, Tvalebi amarida, Setrialda, rom misi saxe ar damenaxa, eSinoda, rom mis saSinel saidumlos sityvisuTqmelad wavikiTxavdi mis TvalebSi.
- Tiko, ra Caidine, - vuyvire mTeli xmiT, - miTxari, Torem Tavs ar daganebeb. gamojanmrTeldeba is degenerati da vetyvi, rogor itanjebi mis gamo, gesmis? Aaxlave miTxari.
nawyeni TvalebiT Semomxeda, vin icis, rogor vatkine guli, TiTqos Zalas ikrefda salaparakod da daiwyo:
- gaxsovs,skolasTan rom dagvxda erTxel is kaci? ori wlis win…
erTi Tvis win kvlav daiwyo Cems saxlSi rekva, vici Seni xasiaTi, pirdapir mieWrebodi im arakacs da imitom ar giTxari, xoda guSin Tavad davureke, vuTxari Zalian bevri fuli mWirdeba da vals TandaTAn gagistumreb- meTqi. damTanxmda da saxlSi damibara…
zurgi Semaqcia, aRarafris Tqma aRar undoda…
- Tiko gagiJdi? Aamxela vals rogor gaistumreb?
- vali ukve gastumrebulia, imas fuli ar Wirdeboda Cemgan…
gons Zlieri dacemis xmam momiyvana, wamovxti rom oTaxidan gavsuliyavi, radgan xma garedan modioda, kari gamovaRe, nino Zirs iwva, gonwasuli, Tikos Sevxede, cocxals ar gavda,   Zlivs mivedi telefonTan…
                              …..
nino mdgomareobidan male gamovida, Tiko ki ver bedavda mis palataSi Sesvlas, gafiTrebuli imas imeorebda, rom is iyo damnaSave, etyoba SvliSvilis mdgomareobiT SeSfoTebuli yurs gvigdebda, cdilobda gaego ra awuxebda Tikos da im saSinelma ambavma aseT dReSi Caagdo, gons verc me movsuliyavi. Tikos daufiqrebeli saqcieli ver gadamexarSa, mis mimarT sibralulsac aRar vgrZnobdi, misi cremlebi arafrad mimaCnda. bolomde ar davinde, imis magivrad rom damemSvidebina, ieriSze gadavedi:
- ra Tqma unda, Sen xar damnaSave, ginda giTxra, rom Seni brali araa? ra gaakeTe, xvdebi? im erTi adamianisTvis yvelas uRalate, visac uyvarxar. mas ki arc aintereseb. Aan aseTi nabiji rogor gadadgi, nuTu sxva gza ar arsebobda? ggonia madlobas getyvis? Aam binZuri saqcieliT ginda misi siyvaruli iyido?
- Teo, gTxov, xels nu mkrav. me aravisTvis miRalatia, es Cemi nebiT ar momxdara, fulzec uari mindoda meTqva, magram veRar davaRwie Tavi iqidan… fuli rogor wamoviRe ar vici, magram maSin marto levanize vfiqrobdi, mrcxvenia, me ar vcdilob misi siyvarulis yidvas, me amis Rirsi ar var. me arc Tqveni siyvarulis Rirsi var.
eqTanma dauZaxa Tikos, is palatisken wavida, welSi moxriliyo da siaruli uWirda. gamwarebuli viyavi, ver vpatiobdi am saqciels, veRAar vxvdebodi,   ras vakeTebdi, iq marto davtove da wamovedi. saRamos dedam miTxra, nino daiRupao. Zalian Semrcxva, amxela tkivilTan marto davtove.
TikosTAn giga iyo. Tikos mis kalTaSi edo Tavi da Cumad tiroda. giga iyo erTaderTi adamiani, romelmac ar miatova. mis tkivils ise iziarebda, TiTqos erTni iyvnen. giga CemsaviT arasodes moeqceoda Tikos, apatiebda yvelafers. guls ar mouklavda gesliani sityvebiT.   maT, orives, SeeZloT ygvarebodaT ise, rom ar ekiTxaT ratom, risTvis. Aarc samagieros iTxovdnen. Tiko Cems adgilze ase ar moiqceoda, bolomde gverdiT damidgeboda, tkivils amaridebda. me ki….
Tiko wamoxta, Camexuta, Tavi ver Sevikave da mTeli xmiT avtirdi, gulSi imdeni tkivili damgrovebia..
- Teo bebiam mapatia, gesmis? rogor mixaria, rom movaswari da vuTxari, rogor miyvars. Senc mapatie, gTxov. mapatie…
rogor moveqeci, is ki patiebas mTxovda.
sadRac erTi Tvis Semdeg Tiko aRelvebuli movida CemTan, xma ar amoiRo, sanam oTaxis kari ar mivkete. gaRimebas cdilobda, magram tkivils Rrma kvali daemCnia misTvis. miyurebda da mis TvalebSi uzomo siTbos vxedavdi, ra bednieri viyavi maSin, rom mcodnoda…
- Teo is kaci Tavs ar manebebs, memuqreba, gTxov cota xans Tavi Seikave da CemTan ar moxvide, meSinia, rame ar dagiSavos, arc xma amoiRo, aravis uTxra, arc gigas, arc Sens Zmas. Tavad movagvareb.
- Tiko, meSinia, biWebi moagvareben, gTxov vuTxraT. ginda me da Sen wavideT cota xniT aqedan?
- Aara, nu sulelob. sanam levanis ar vnaxav gamojanmrTelebuls, araferi momiva, - sevdianad gamiRima.
- Tik vicodi, amxela Tanxas ase advilad ar SegarCenda, rac SenTvis ase Zvirfasi iyo, mas arafrad uRirs. Tin ar waxvide, aq darCi, aq safrTxe ar gemuqreba.
- Aara, unda wavide. giga gamacilebs.
Camexuta, mis TvalebSi imdeni siyvaruli davinaxe, rom sicocxlis bolomde gamyveba.
nerviulobis Tavic aRar mqonda, damamSvidebeli davlie da daviZine.
diliT saSinelma xmam gamaRviZa, winaTgrZnobam TiTqos dambla damca, sabnis qveS davimale. mindoda tkivils davmalvodi, magram man mTeli Cemi sxeuli da suli moicva, cremlebi maxrCobda… sadarbazoSi gigas Rriali ismoda, mere gavige, rogor Seiyvanes Cemi Zmis oTaxSi, ar vici, rogor daawynares…
oTaxSi uamravi adamianis xma ireoda..
meSinoda imis gageba, Tu ra xdeboda, mTlianad movikunte, vcdilobdi yurebi damevca, rom araferi gamego..
mere Cemi oTaxis kari gaiRo da nika Semovida, Cems sawolze Camojda, cota xanSi tirili auvarda, wamovxti da Cavexute. rogor mindoda cnobiereba damekarga, an Tundac movmkvdariyavi, oRond ar gamego, ra saSineleba trialebda Cvens Tavs. magram , samwuxarod, yvelafers vxedavdi da yvelaferi mesmoda. arasades menaxa Cemi Zmis tirili,arc bavSvobaSi… mTeli sxeuliT vigrZeni, rom saSineleba moxda, Tavs vimSvidebdi, iqneb biWebma iCxubes da giga ubralod daWrilia- meTqi, magram Tavad ar mjeroda. meSinoda Cemi ZmisTvis mekiTxa, ra moxda. is ki ufro Zlierad mikravda gulSi da ufro gametebiT tiroda. rmdenma   mtanjvelma saaTma gaiara ase, ar maxsovs, rodis miTxra Cemma Zmam is saSineli ambavi, arc is maxsovs da Semdeg sevdisferma dReebmac ise gaiares, TiTqos amqveynad aRar viyavi, mxolod is maxsovs, rom gadauReblad wvimda, misi sikvdilis dajereba ubralod ar SemeZlo, mxolod maSin, rodesac saflavSi Caasvenes, saSineli tkivili vigrZeni, mivxvdi, rom aRar dabrundeboda da mTeli cxovreba mis gareSe unda gametarebina.
karga xans ver vxvdebodi, vis Wirdeboda misi sikvdili, vin gagvimeta me da Cemi megobrebi aseTi   tanjvisTvis, policias xom saerTod ar ainteresebda saqmis gamoZieba, da gadioda Tveebi ise, rom ar vicodiT, vin gaimeta Cveni Tikuna aseTi saSineli sikvdilisTvis, giga adamians aRar gavda, me xom saerTod aRaraferi mainteresebda, yvelgan sadac ar unda wavsuliyavi, vgrZnobdi, rom is maklda, misi wasvliT datovebul sicarieles veravin da   veraferi avsebda.
erTi wlis Semdeg levanic Camovida, sruliad gamojanmrTelebuli, misi Camosvlidan erTi Tvis Semdeg vnaxe.
saRamo iyo, zustad iseTi saRamo, Tikos rom uyvarda, mis saflavze asvla mominda. sanam iq avedi, dabnelda, magram ar SemSinebia arc sibnelis da arc sxva ramis. Tikos sikvdilis Semdeg SiSi ra iyo, saerTod damaviwyda.
saflavze viRac iyo.
- giga Sen xar?
pasuxi aravin gamca, axlos mivedi da mTavris Suqze Savma Tvalebma gaielves, mis naxvas iq velodi, saerTod ar vicodi Tu Camosuli iyo, saSineli tkivili vigrZeni, uceb TiTqos goneba gaminaTDda, mivxvdi rom Tini misi siyvarulis msxverpli iyo…. im kacma mokla, Suri iZia…
goneba damebinda, megona veRar gavuZlebdi am saSinel tkivils da avtirdi, mindoda dardi cremlebad daRvriliyo, gavTavisuflebuliyavi am tanjvisgan, magram tkivili Zlierdeboda..
vigrZeni, rom viRAac momexvia, Zlierad Camikra gulSi, mivxvdi, rom levani iyo…
- Teo, vici, rom axla Zalian giWirs, magram isev Sen unda gTxovo daxmareba, miSvele rame, damexmare… rom icode, rogor miyvarda… rogor mindoda, meTqva misTvis, rom miyvarda, Zalian miyvarda da axla ufro metad miyvars… misi naxvis imedi macocxlebda,man ki mimatova, marto iyo,   marto Sexvda sikvdils….
vin icis rogor eSinoda, rogor tkioda…
Cemi siyvaruliT marto tkivili mivayene, ver davicavi, erTi bednieri wami ar miCuqnia misTvis…
Tikunas rom scodnoda levans uyvarda, ramdeni ram Seicvleboda… Cemi sabralo Tiko, rogor daitanja …   TiTqos mis gverdiT viyaviT da marto davtoveT amxela dardTan, SiSTan, sikvdilTan… is amas ar imsaxurebda, TviTon arasdros momcemda uflebas, marto davrCeniliyavi, rogor vuRalate…
Aaxla ukve vicodi, vin iyo damnaSave mis sikvdilSi, magram amas aRar qonda mniSvneloba, me vuRalate Tikos, me mivatove da sxvisTvis ra pasuxi momeTxova, mas isic eyofoda tanjvad, rom aseTi angelozis sikvdili awva mxrebze, es tvirTi mTeli sicocxle ar moasvenebda, neli sikvdili mouRebda bolos, magram sadme rom Semxvedroda, aucileblad movklavdi, vici ar meyofoda sulgrZeloba…
saflavis qvazec brwyinavda misi silamaze, iseve gulwrfelad miRimoda, rogorc Soreul bavSvobaSi, siyvaruliTa da siTboTi savse TvalebiT miyurebda. me ki Tvals ver vusworebdi da wamovedi, levani iq davtove, ar wamomyva, TikosTvis saTqmeli bevri damrCao kidev ....
imis Semdeg levani TvaliT aRar gvinaxavs, vin icis sad wavida, msoflios romeli kuTxe iqca mis TavSesafrad… vin icis,   sad atarebda Tikos siyvaruli da monatreba…
erT kviraSi ki Cemma Zmam im kacis sikvdilis ambavi moitana, erTi arakaciT naklebi daamZimebs qveyanaso, ambobda, eh… mas rom scodnoda…   misma sikvdilma ar gamaxara, mxolod vinatre, netav adre momkvdariyo - meTqi.
ra daundobelia bedi im adamianebis mimarT, visac usazRvro da uangaro siyvaruli SeuZlia, msxverplad iTxovs maTgan yvelafers, xSirad sicocxlesac ki….
cxovreba mainc grZeldeboda maT gareSe, wlebi gadioda da yvelam daiviwya Zveli tkivili, yvelam moiSuSa iarebi, magram meguleba erTi adamiani amqveynad, visac Zveli tkivili odnavac ar gayuCebia, gigasTvis ucxo gaxda yvelaferi is, rasac adre misi saxli, misi ubani da samegobro erqva. misi warsuli mxolod   Tikos saxels daukavSirda, iSviaTad gvexmianeboda, rogor gagviucxovda… Tikos saflavi iqca mis saxlad, Semdeg sazRvargareT gaeqca mtanjvel garemos, magram amiT araferi Secvlila misTvis, me ki sulSi ufro didi sicariele da monatreba damitova…
TATA
          yvela dge ertnairia...chemtvis dilis 7saatze tendeba...ar gegonot ase momwondes...ubralod es leqciebi...au martla dzaan adrea...dzlivs avdeqi...wuwunit gavemzade wasasvlelad...an vis vewuwunebi? yvelas dzinavs chem garda...warmogidgeniat dilis 8saatze universitetshi studbiletis gareshe ar mishveben?!studenti rom ar viyo da es idioturi leqcia ar mqondes giji var am yinvashi aq movide?! ara, martla sazizgrad var...gushin katastrofa dge iyo...ra undoda im debils rom damireka?ara raaa...yvela bichi ertnairi idiotia...principshi ra magati bralia?! gana undat ase magrad rom akldet...
  au nia isev agvianebs...ukve cxris naxevaria...ara, ki shevechvie mis "punqtualurobas", magram es metismetia...rom davureke ukve pirvel korpusshi varo...eh, niako, niako, daqali ar iyo da...ai modis...exla ragac ubedurebas chaxevs...an karada daeca tavze, an varazis xevze gadaubrunda fexi, an ravi...fantaziis unari aqvs icocxle...magram bolos mainc aurevs xolme...
-au tat didxans galodine?ici, chemi dzmis bralia...dges...
-xoo...kai,kai vici...
-kai xooo... chemi bralia...-ai, xom vambobdi aurevs metki :) ar sheudzlia tyulis tqma da ra qnas?!-tmis gaketebas movundi saati da 20 wuti...
-ui...eg shentvis rekordia...mteli naxevari saatit gaaumjobese machvenebeli... :)
-kai exla nu damcini suleluka...xom ici rogor mikalqaaal?! udzaanmagresad...
    mere ra rom sul malodinebs da nervebs mishlis...chemi ni mainc magrad miyvars...marto me ara...yvelas...gogoebsac da bichebsac...xoooo bichebsac...tayvanismcemlebi yavs shegshurdeba... principshi raa shesashuri?!dzmakacebi agar darcha...yvelam siyvaruli auxsna nikas garda...nika da niako es erti mcnebaa...amatzea natqvami erti suli or sxeulshio...uuuf kai exla dzaan gavamuke… ar sheimchniot mchvevia xolme… megobrebis da dzmakacebis meti ra yavs, magram…mainc ra…ise vtkvi…rame xom unda metkva…  ai daiwyo lekcia da shemogorda ori 60wels gadacilebuli bebruxana lektori…bebruxana edzaxe da eseni isetebi arian chems shvilebsac aswavlian albat momavalshi… mteli lekcia vxatavdi da vcdilobdi niakoc ameyoliebina, magram ara…iseti gamwarebuli iwerda am ori kaparchxana bebris nabodvars, rom lamis gavgijdi…araaaa…amat chemma mterma gaudzlo mteli weli…meore semestridan lektorebs vicvli…sxva gzaa ara…torem wlis bolos psikologi ar vici magram psiqopati ki namdvilad gavxdebi… dzliiiivs… gveshvela…damtavrda…
-oe, sulelukaaaa…wamo exla sadme gavbodialdet…ar mitxra rom aq unda daelodo shens debils, torem…-xeli damtaca…xooo es is wynari gogoa wegan xma rom ver amovagebine da ganabuli usmenda lekcias…ara niako penomenia: yvelaze giji, yvelaze wynari, nazi, qaji…ar vici raaa…
-mag chems debils vechxube…gushin damireka, magram…
-uuuf…me vici tkveni chxubi…-chemi da gugas chxubs shechveulia…reakcia nol…principshi magas ukve mec shevechvie, magram ra vkna ise magrad miyvars sherigebis momenti , rom… ara im gulshi chakvrad da magrad, dzaan magrad chaxutebad namdvilad girs erti chxubi…ara, martla vgijdebi gugas sacodav shemoxedvaze sherigebis dros rom icis xolme…es bichi chemi daavadeba…me-misi…-taaaaaaat modixar?
-xooo…kiiii…
Swrapad chavirbinet kibeebi…imdenad swrapad, rom…
Amis shemdeg daiwyo…
NIAKO
Ici rogor var? im patara beguras vgavar, romelmac exla iswavla prena da sul unda, rom iprinos…xo prena minda…au ki vicodi, rom siyvaruli magari iyo, magram es metismetia…auuu vgijdebi…mechveneba…uuuf ar miyvars... me-chve-ne-ba…vsioo da morcha…ici ra magrad maxsovs chveni pirveli shexvedra… me da tata universitetis kibeebze chamovrbodit…ara msoplioshi yvelaze igbliani dacema iyo…mashin rom ar wavkceuliyavi…mere ra, rom ori kvira kochlobit davdiodi… au megona ase marto pilmebshi xdeboda da…me pilmis gmiri gavxdi…mtavar rolshi var…sizmaria…uuuuf ras vdebilob…movindome ra “julietoba”(rogorc nikusha ityvis xolme)…raga dros romantikaa? Au ratom mepikreba sul masze…ar unda vipikro da morcha… chveulebrivi bichia…mere ra, rom gasagijeblad lamazi shavi tvalebi akvs? Egeti bevrs akvs…martalia me jer ar minaxavs, magram albat bevrs akvs… sheidzleba zustad misnairi ara, magram cotati rom gavs egeti… teleponi rekavs…ra ikneba exla beka rom iyos?! Eh sad makvs magis bedi 
-xooo nuuuuuuc…ki saxlshi var, ra iyo?...ui axlave…
  gijivit gavxseni karebi…
-niaaaaaaaa…kargad xar?
-meeeeeeeeee? Ki tat … ra iyo?
-araperi…karebi lamis chamoviget…shen ra zaris xma ar gesmoda?-gamigijda nuci…
-ra iyo isev beqaaaaaa? Auuu dakals vkargavt…ra iyo gogo gasagebia, rom mogwons magram…sul magaze ki ar unda ipiqro!!!ver xedav sul gamoshterdi…
    Ai ase grdzeldeba…tata cocxals mglovobs…rom daiwyebs dakals vkargavto tavi momakvdavi mgonia…
BEQA

-Ara martla magari gogoa…me mgoni miyvardeba…
-eeeee shen egre yvela giyvardeba…is natiac, rom gekitxa sigijemde giyvarda…an is sopiiii…dzaan “svetski” rom gyavda…moica ra…sheni gamosworeba ar ikneba...
-araaaa…es sxvebs martla ar gavs…ragac sxvanairia gesmis?!
-ara dzmao…me sheni 19welia mesmis da mainc veraperi gavige… shen da siyvaruli ise xart, rogorc me da chveni kalkulusis lektori… egec kai nagavia..ram gamaxsena?!
Saba chemi magari bratia, magram sul ar mgavs…magas mgoni gadaxrebi akvs wignebze…gogoebs wignebi urchevnia…principshi eg mec mawyobs…gogoebshi martoc davdivar, am lektorebtan ki martla mchirdeba sabas “padeshka” da “konspektebi”…mokled magrad vewyobit ra…ise saba ra shuashia…niakoze vpikrobdi da…ise dzaan magari saxelia..gogoc magaria…mwvane tvalebi…nazi gimilia…eshmakuri gamoxedva…ise unda vkitxo hollywood-shi xom ar cxovrobs…ar gamikvirdeba “kio” rom mitxras…aba eget angelozs ra unda tbilisshi?!mokled xval unda gavechito raaa… nia chemia… 
NUCIKO
Nia?nia chemi suleluka, debiluka gogoa…am bolo dros sul gamomishterda… gaprenamdea sheyvarebuli…principshi raga gaprenamde?!ukve gaaprina…dakalebs saertod vinga kitxulobs…nikac ki daiviwya… ara nikusha martla magari bichia…magaria dzaan…ara imitom ki ara, rom chemi dzmakacia...martla magaria da ra vkna?! Bevrs “evaseba,” magram aba amas kitxe?rom kitxo sheyvarebulia, magram sami welia vcdilob da ver gavige visze… gushin vnaxe…niako ikitxa…sul damekargao… vutxari nias gakrobis mizezi…titkos ar esiamovna… principshi ra esiamovneboda dakalma daiviwya vigac gushin gacnobili tipis gamo?! Ara aset reakcias mainc ar velodi…magari gapitrda…ravici…ravici…etyoba ar esiamovna chemgan rom gaigo…niac etyoda…ar arsebobs daemala, magram rodis ver getyvit…me tviton bolos rodis vnaxe egec ar maxsovs…sul bekastanaa…
TATA
Eh…ukve ori tvea ertmanets xvdebian…martla magari bichia beqa… dzaan yuradgebiania…azrze xar, ori tvis ganmavlobashi yovel dilit niakos kartan vardi xveda...im dges niakos aivanze gulis pormis bushtebi ekida…yvelaze satitaod ewera “nia sicocxleze metad miyvarxar”… Au ra romantikuliaa…beqas ar utkvams, magram aba sxva vin gaaketebdao niakom. Eg upro momwons, rom malavs…upro sayvareliao… gugas kide ar moswons beqa…nia uketess imsaxurebso…magari arakaciao… ras gaugeb am bichebs…ra dauwuna ver vxvdebi... dzaan “dzvelebshi” “ichieba” am bolo dros da tavi kaci goniao…   eh mokled raa…mtavaria niako bednieria da morcha… 
Ise am bolo dros nikaze dzaan nerviulobda…magari sheicvalao… dzaan mowyenili dadiso…chemtan vegaraao magrado… yvelaperi “utydebao”…ravi…ver gavige.. gushin mec vnaxe nikusha… chemi nagijari dzmakaci, romelic sulac agar iyo iseti nagijari… rom daminaxa agar utkvams: “rogoraa chemi melodramebis msxverpli princesao”… sul damcinis…”mazoxistia, kvirashi 4-5 melodramas tu ar uyura da ar itira “lomkashi” vardebao…mere daurekas am sacodav gugas gaagijebs, ar giyvarvar siyvaruli imas qvia los-anjelesel tomass rom uyvarda indoeli aishvaria, mis gamo yvelaperi datmoo…es debili “romeoc” aichreba…meti ra unda…dagvikidebs dzmakacebs da gaikceva atirebuli “julietas” dasamshvideblad ”-yvelas uyveba am istorias da miketebs antireklamas…  mainc magrad miyvars…dzaaan suleluka da usayvarlesia…ara raaaa…erti chemsavit kai gogo minda magistvis magram…yvelas aaxvevina… “nashoba isedac myavs me gogo mindao”. Mokled princesas elodeba da elodos… au gushin magari damgruza…iseti saxe qonda gegoneba vigac moukvdao… nika agar iyo raaa… rogorc yoveltvis niako ikitxa…mere mitxra cota xnit mivdivar tbilisidano… sad metki da tavi gaaknia… ar mipasuxa…karoche sagamos gnaxavto raa…da wavida…
      Sagamos damidzaxa…guga sadaa xom ar ici,teleponze ar mpasuxobso… ar vici metki… da wavida…mogvianebit gugam gamomiara…gaviseirnet…nikusha da bichebi shegvxvdnen…kafeshi davsxedit…nias gadavureke da isic movida…ra tkma unda beqastan ertad… chvenebs magari ar esiamovnat… gugam chailaparaka exla aman daaxvios sanam dzalit davaxvevineo…nikamac me wavedio da wavida… nia gaekida… cota xanshi mobrunda…tvalebi sevdiani konda…cudad varo yurshi chamchurchula da garet gavida…mec gavyevi…tiroda…gulshi magrad chavikari…midiso mitxra da tvalebshi chamashterda…vici metki da gavchumdi…   mere guga gamovida…atirebuli nia rom dainaxa gagijda…beqam gawyenina? Movklav mag ubedurso… mere amoichema me unda gagacilot saxlshi orive…eseni aq kidev darchebiano…niam tavidan daiwyo beqam unda wamiyvanoso, magram mere daviyoliet… chumad movdiodit… bolos gugam daargvia es autaneli mdumareba…
-niaaaa…rao nikam? Sad mivdivaro?
-shenc ici?-azluqunda niako-ar vicio…mivdivaro…shens gverdit ar shemidzlia…ra dagishave metki da…
-miyvarxaro-gaagrdzela gugam.
-icodi?-kidev upro moumata tirils niam-icodi da ar meubnebodi? Me mas beqaze vuyvebodi..chemze da beqaze vuyvebodi…gesmis shen?
-mesmis…damshviddi…-cremlebi mowminda gugam.
Me chumad mivdiodi.ar vicodi ra metkqva. Ubralod mivdiodi da magrad,dzalian magrad vucherdi xels niakos txel titebs…nias saxls mivuaxlovdit…
-gug… me davrchebi…am sagamos mastan davrchebi…saxlshi gadavrekav…an shen gadareke chemebtan da utxari kargi?-mivubrundi gugas…
-kargi.-gugam shublze makoca da yurshi chamchuchula miyvarxaro…mere nias miubrunda-araperze inerviulo…exla nikas avadgebi…arsad wava… ar gavushveb da tu wavida mec gavyvebi…gesmis?ogond shen ar inerviulo…xom mpirdebi?
-gpirdebi-dzlivs gavige nias xma.
Mteli game tvali ar momixuchavs… niasac ar edzina… panjris rapaze ijda da tiroda…xelshi misi da nikas surati echira…tiroda…
GUGA
Nikusha?nika chemi dzmakacia..magas shemoevlos chemi tavi… magari dzmaa… mis gamo yvelapers gavakeeb…niakoc dzalian miyvars…chemi patara daikoa… bavshvobidan ertad movdivart…mat gareshe ar vici raa… magari cudi pontia… nika da niako…arada es beqa vinaa too?! Eg nias girsi nagdad araa… magari cudi mastia… erti eg macemina rogorc minda ise da… nias xatrit torem magas aqamde 9jer gavigdebdi… atana ar makvs… rac magan lashastan achalicha…magas xom kaci ar izamda… lachrulad too…marto ver mivida…daayena mteli axlobloba… eget sakmeze kaci…karoche raaa…
Nika dzlivs davitanxme rom ar wasuliyo…an sad midioda…egec aris raaa… am dros ki ar unda waxvide unda ibrdzolo too… aba mag arakacs ra pontshi unda dautmos angelozivit gogo… sadaa egre?!
Karoche ori tvea davitanje… nias shexedav vitom mxiarulia da vici gaskdomasaa akvs eg patara guli…nikaaaa? Nikam lamis gamarekinos…im sagamos shemdeg rac nias siyvaruli auxsna tipi chamoxma…auuuu ar vici raa….
xval dzaan magar pontshi vichitebit… levanas dabadebis dgea…chveni dzmis… uechveli beqac iq gachitavs…levanas bidzashvilia… nika ar modis…arada levanas magari gautydeba…auuu eg bichi sacemi myavs raaa…dzmakaci ar iyos da…
sul mokvda too… dadis da glovobs nias… agar shemidzliam magis tanjvis yureba…arada magis gachereba ar iyo…sul yvelas “mkvdaros” edzaxda… axalgazrda bichebi xart cota mideqit-modeqito daiwyebda xolme…exla kide vapshe raaa… magars gamarekinebs…is arakaci kide gagvicherebs pexebtan tavis “bmw”-s mogvikitxavs kai bratebivit da nikas gasagonad xazs gausvams niastan mivdivaro…nikusha ashkarad dzlivs ikavebs tavs… tips vuyureb da velodebi, rodis mivardeba da gaxetkavs cemashi mag matxovars…
NUCA
Auuu…mokled ar vici ra vtkva…gushin me da gugam dzlivs davitanxmet nika, rom xval levantan wamovides…nia dzaan cudadaa…magrad ganicdis nikas ambavs… is vardebi, gulis pormis bushtebi, sachuqrebi…sul nika iyo…magram niastvis beqa ar shecvlila…rom kitxo isev ise uyvars…upro metadac…magram me vxedav…vxedav, rom es ukve shechvevaa… es ukve shishia…shishi da dabneuloba…niako gaurkvevlobashia da es mxiaruli, siyvarulshi chadziruli gogo nel-nela icvleba…ogond ar vici rogor…magram icvleba…misi siyvaruli dabneulobam shecvala…gushin nika vnaxeo mitxra:
“universitetshi momakitxa… rom mivesalme araperi utkvams…ubralod miyurebda da migimoda…mis taplisper tvalebshi is davinaxe rac adre arsad, aravis tvalebshi   daminaxavs… ar vici es ra iyo magram mesiamova…saocrad mesiamovna… saxlshi gamomacila… gzashi bevri vicinet..ici mastan sxvanairi viyavi…ubralod bednieri…dzalian bednieri…aravize da araperze mipikria”-niako cota xnit gachumda,vgrdznobdi rom male itirebda…mesmoda misi gaxshirebuli suntkva…ertianad kankalebda-“is midis…amjerad martla midis, mamidamistan, amerikashi…ramodenime tve davrchebio…levanistan zeg yvelas vetyvio… principshi vinc sachiroa ukve yvelam iciso”-swrapad miayara ertmanetze winadadebebi, sityvebi   da atirda… ratom var aseti sulelio churchulebda da tiroda…mere uceb gacherda…isterikuli tirili isterikul sicilshi gadaizarda….uuuuf me beqa miyvarso…dzalian miyvarso wamoidzaxa da tema uceb shecvala…
Me didxans ar vigebdi xmas…sanam niac ar gacherda…
-male chamova-vkvi da nias chavexute…
-xo-mipasuxa da gaigima…
TATA
Araaa…martla ar vici…ubralod ar vici saidan daviwyo…rogor daviwyo…an saertod ra unda vtkva…neta sul ar gatenebuliyo is dge…netav ramis shecvla shemedzlos…ubralod morcha…morcha da verapers shevcvli…exla uket vici rom siyvaruls yvelaze dzalian schirdeba gaprtxileba…is xshirad midis…midis da iset iaras tovebs gulshi rom gechveneba sicocxle dasrulda…
Im sagamos gugam gamomiara…Mere nikas gavuaret…ar undoda wamosvla, magram levanisi erideboda… ra tkma unda niac movida…beqastan ertad… ulamazesi iyo…martla dzalian lamazi… dges yvelaze lamazi momechvena misi mwvane tvalebi…titkos pirvelad vnaxe chemi suleluka dakali… ar megona tu ase mouxdeboda mis mwvane tvalebs sevda…   nika tvals ver ashorebda mis silamazes… niac keklucobda…grdznobda, rom sagamos dedopali iyo…yvelaze lamazi…namdvili angelozi… beqaaaa? Is arachveulebrivad tamashobda nikas nervebze… nias gverdidan ar shordeboda da yvelastan cal-calke ambobda siyvarulis sadgegrdzelos… ukve gamis 1saati iyo…bichebi, magrad datvrnen… principshi zogierti gogoc ar iyo uketes dgeshi… nika miuaxlovda nias… cekva shestavaza…niakoc sixarulit datanxmda… es yvelaze lamazi cekva iyo rac ki odesme minaxavs…vxvdebodi isini ubralod erti iyvnen… tvalebshi uyurebdnen ertmanets da vicodi, rom niac igives ganicdida rasac nika…cudia rom dro ar cherdeba…me am wutebs samudamod gavacherebdi… me is “melodramebis msxverpli angelozi” viyavi, romelic mzad iyo yvelaperi daetmo am kadrebis shesachereblad… magram…cekvac damtavrda…cekvis dasasruls nikam nazad akoca niakos loyaze…niam gaugima…tvalebi daxara…shercxva… wamit davinaxe rogor anishna beqam ragac tvalit nikushas da gvinit shezarxoshebuli, areuli nabijebit gavida garet… nikac gayva… gugas dzebna daviwye… shemeshinda…mindoda mat gayoloda…bolos dzlivs vipove… damshviddio mitxra da isic garet gavida…didixans ar gamochenila arcerti…niam mtxova gamomyevio da gavedit…
Mere agaraperi maxsovs normalurad…gonebashi ragac areuli kadrebia da kivilis xma…nias isteriuli kivilis…beqas sheshinebuli saxe… gapitrebuli, dabneuli… sheshlili… sisxliani dana da nikas sxeuli…
    Is mokles… bundovnad maxsovs, rogor mivarda niako nikas… kocnida… epereboda mis jer kidev tbil sxeuls…gulshi ikravda da mteli xmit yviroda “mapatie, miyvarxar…me shen miyvarxar gesmis? Ar damtavo! Ar gakvs upleba gesmis?sul sxva yopila siyvaruli…yvelapers mivxdi gaigeeee? nikaaaaa”…
NUCA
Mas mere 10 weli gavida… beqa ramodenime dgea rac gamoushves cixidan… gushinwin davinaxe sasaplaoze…nikas saplavtan muxlebze damxobili motqvamda…ar mivsulvar…gamovbrundi… guga da tata ertad arian…tata isev ise tiris melodramebze da “romeo” (rogorc nikusha ityoda) isev ise cdilobs “julietas” damshvidebas…nia gatxovda ukve 3welia da cxovrobs qmartan(giorgistan) da patara nikushastan ertad…xo pataras nika daarqva… yvelam icis rom mas isev ise uyvars tavisi pirveli siyvaruli-nikusha…es giomac icis magram ukve sheegua… nia ertxel iyo cixeshi beqastan… me gavyevi…sashineleba iyo…beqa muxlebze damxobili txovda nias patiebas da tiroda…patara bavshvivit tiroda es ert dros amayi da ampartavani bichi…
  Nika saocreba iyo…is sxvebs ar gavda… is nika iyo…chemi nagijari, mxiaruli dzmakaci…chemi nikusha, romelic bolos tviton gaxda im tragikuli melodramis gmiri, romlebsac ase dascinoda…
  Nia mxolod gvianga mixvda, rom mashin, universitetshi nikas tvalebshi man siyvaruli dainaxa, romelic ase esiamovna…is iq melodebao xshirad ambobs…da dge ar gava chumad mainc, rom ar tqvas nikushas ukanaskneli sityvebi: “iqac meyvarebi, gpirdebi…”
droebiiiiiiit